Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności  użytkowników.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. 

Administratorem danych osobowych shop.cintamani.pl jest:

CINTAMANI POLAND Majewscy i Koć Sp.J.
Ul. Młynarska 13 A lok 90
05-500 Piaseczno
NIP: 123 102 57 27
REGON: 015768896

Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zakres zbieranych danych osobowych.

Dane kupujących — użytkownik, który dokonuje zakupu produktów oferowanych przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, adres do wysyłki. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie profilu Administrator będzie także przetwarzał historię zamówień złożonych przez kupującego.
W trakcie rejestracji należy podać dane niezbędne do założenia konta w shop.cintamani.pl dzięki czemu przy każdym kolejnym zakupie nie będzie wymagane ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
W trakcie rejestracji należy podać:

imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki,
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny później do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do logowania do shop.cintamani.pl i komunikacji związanej z korzystaniem shop.cintamani.pl.
numer telefonu – niezbędny, gdy są trudności w realizacji zamówienia.
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez shop.cintamani.pl  i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie shop.cintamani.pl. „cookies”.

Podczas wizyty system automatycznie pobiera pliki „Cookie” (ciasteczka). To niewielki plik tekstowy zachowany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym i pobierany stamtąd przy każdej kolejnej wizycie online. shop.cintamani.pl wykorzystuje pliki „cookie”, by ułatwić i uprzyjemnić wizyty na stronie. Pliki te nie są używane  do przechowywania danych osobowych i nie są ujawniane innym podmiotom.
Zablokowanie plików „cookie”, może spowodować, iż niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.

Cel zbierania danych.

Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji sprzedaży za pośrednictwem shop.cintamani.pl.
Dane kupujących, którzy zdecydowali się na założenie profilu w shop.cintamani.pl. są przetwarzane za ich zgodą, w celu uproszczenia procesu składania zamówień oraz świadczenia usług marketingowych przez Administratora danych osobowych.
Adres email wpisany w formularzu zamówienia usługi/produktu jest wykorzystany w celu wysyłki mailingu z ofertami promocyjnymi, pod warunkiem że użytkownik wyraził zgodę na jego otrzymywanie – „profilowanie”.

Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe kupującego zbierane przez Administratora danych osobowych będą udostępniane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. w zależności o dokonanego przez kupującego wyboru przesyłki. Administrator danych osobowych przekaże tym podmiotom następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora danych osobowych podejmą działania windykacyjne. Administrator  pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym te dane są przetwarzane. Dane osobowe będą więc przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy mogących powstać zarówno po stronie Administratora jak również osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Każdej osobie, która przekazała swoje dane Administratorowi przysługuje prawo:

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych
przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od Administratora danych osobowych e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji.

Decyzję w zakresie realizacji powyższych praw należy przekazać Administratorowi danych osobowych  e-mailem, lub telefonicznie. Realizacja powyższych uprawnień będzie uwzględniona przez Administratora danych osobowych w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Kontakt.

W celu realizacji zamówienia Administrator danych osobowych korzysta z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach z podanego numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod numerem telefonu 22/ 750 52 02 lub e-mail rodo@cintamani.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, należy bądź dokonać tego samodzielnie bądź skontaktować się z Administratorem danych osobowych pod numerem telefonu 22/ 750 52 02 lub e-mail rodo@cintamani.pl

Zabezpieczenie danych.

Administrator danych osobowych wdrożył politykę przetwarzania danych osobowych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych, mają tylko  pracownicy którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką ochrony danych osobowych i podpisali stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

Odpowiedzialność.

Administrator zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom.

Zmiany w polityce prywatności.

Administrator danych osobowych zastrzega  sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania shop.cintamani.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie użytkownicy zostaną powiadomieni droga elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem:

http://shop.cintamani.pl/politykaprywatnosci